دسته تیغ جراحی

دسته تیغ وظیفه نگه داشتن تیغ جراحی را دارد و هنگام جداسازی بافت و ایجاد سوراخ یا برش، استفاده می شود.

فروشگاه 32 | دسته تیغ جراحی

دسته تیغ جراحی

فیلترهای فعال