مایع حلال گوتا

مایع حلال گوتا در تکرار درمان اندو برای حذف مخروط گوتا پرکا از کانال ریشه استفاده می شود.

فروشگاه 32 | مایع حلال گوتا

مایع حلال گوتا

محصول مورد نظر شما یافت نشد، دوباره سعی نمایید

دوباره جستجو کنید