پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید:

پست فایبر

پست و کور دندان یکی از روش های درمانی دندان هایی است که شدیدا تخریب شده اند و بیشتر دندان پوسیده شده است. در این موقعیت پزشک فایبر پست را که یک میله از جنس های مختلف است داخل ریشه دندان به همراه چسب دندان قرار می دهد و تاج دندان را روی آن بازسازی می کند .

فروشگاه 32 | پست فایبر

پست فایبر