فیلتر توسط

موجود بودن

موجود بودن

قیچی جراحی

قیچی جراحی انواع مختلفی دارد و جهت بریدن بافت بدن و برداشتن بخیه و بانداژ استفاده می شود.

فروشگاه 32 | قیچی جراحی

قیچی جراحی

فیلترهای فعال