فیلتر توسط

موجود بودن

موجود بودن

استنس

از استنس قالبگیری برای ثبت دقیق جزییات بافتی در ریلاین و ری بیس و همچنین ثبت دقیق جزییات بافتی در قالبگیری فانکشنال استفاده میشود. این ابزار قالب گیری قابلیت سخت شدن سریع در آب سرد را دارد.

فروشگاه32 | استنس

استنس

فیلترهای فعال