محلول هیپو کلریت سدیم

محلول هیپوکلریت سدیم جهت شستشو و ضدعفونی کردن کانال ریشه در درمان اندو استفاده می شود.

فروشگاه 32 | محلول هیپوکلریت سدیم

محلول هیپو کلریت سدیم

فیلترهای فعال