فیلتر توسط

موجود بودن

موجود بودن

چسب دندان مصنوعی

چسب دندان مصنوعی به عنوان فیکساتور دندان مصنوعی است و مانع از لغزش و حرکت می شود.

فروشگاه 32 | چسب دندان مصنوعی (چسب لقی)

چسب دندان مصنوعی

فیلترهای فعال