جای کامپوزیت

جای کامپوزیت یا استند کامپوزیت ابزاری پر کاربرد برای قرار دادن کامپوزیت های دندانپزشکی و همچنین باندینگ ها و میکروبراش ها می باشد.

جای کامپوزیت

فیلترهای فعال