پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید:

سیلر

برای رسیدن به پرکردگی ایده آل ، کانال باید به صورت کامل مهروموم شود و تمام مسیرهای نشت از بافت های اطراف ریشه یا حفره دهان به داخل مجموعه کانال مسدود شود.

استفاده از سیلر طی پرکردن کانال ریشه برای موفقیت درمان ضروری است.

فروشگاه 32 | سیلر

سیلر