دورالیت

دورالیت ماده قالبگیری برای بافت های نرم بوده و استفاده آن در قالبگیری دهان بیماران فاقد دندان می باشد.

دورالیت

فیلترهای فعال