کارپول - بی حسی موضعی

کارپول به صورت بی حسی موضعی، مخصوص استفاده در دندانپزشکی می باشد.

کارپول - بی حسی موضعی

محصول مورد نظر شما یافت نشد، دوباره سعی نمایید

دوباره جستجو کنید