روکش سری لایت کیور

روکش سری لایت روی سر دستگاه لایت کیور قرار می گیرد و مانع از انتقال بیماری و ویروس به دهان بیمار می شود.

روکش سری لایت کیور

فیلترهای فعال