روکش پوار

روکش ساکشن متناسب دستگاه پوار جهت جلوگیری از انتقال آلودگی به دهان بیمار استفاده می شود.

روکش پوار

فیلترهای فعال