فورسپس ریشه کش بالا

فورسپس بالا جهت کشیدن ریشه دندان های بالایی مورد استفاده قرار می گیرد.

فورسپس ریشه کش بالا

فیلترهای فعال