فورسپس ریشه کش پایین

فورسپس پایین جهت کشیدن ریشه دندان های پایینی مورد استفاده قرار می گیرد.

فورسپس ریشه کش پایین

فیلترهای فعال