سرقلم جرمگیری

سرقلم جرمگیری دندانپزشکی برای انجام جرمگیری، پریو و اندو به کار گرفته می شود.

سرقلم جرمگیری

فیلترهای فعال