دسته آیینه

دسته آیینه ی فلزی برای نگهداشتن صحیح و آسان آیینه که سبب بازتاب نور و تامین دید غیر مستقیم جهت مشاهده آسان دندان های بیمار استفاده می شود.

دسته آیینه

فیلترهای فعال