پنس

پنس ها جهت برداشتن مواد، اجسام و یا انتقال آن به داخل یا خارج از دهان مورد استفاده قرار می گیرند. 

پنس

فیلترهای فعال