فرز

از فرزهای دندانپزشکی جهت تراشیدن و شکل دادن به ترمیم و آماده سازی دندان استفاده می شود.

فرز

محصول مورد نظر شما یافت نشد، دوباره سعی نمایید

دوباره جستجو کنید