فرز

از فرزهای دندانپزشکی جهت تراشیدن و شکل دادن به ترمیم و آماده سازی دندان استفاده می شود.

فرز

فیلترهای فعال