پنس و پلایر ارتودنسی

از پلایرهای ارتودنسی (انبرهای مخصوص ارتودنسی) اغلب برای کار گذاشتن، برداشتن و خم کردن سیم آرچ در دهان استفاده می شود.

پنس و پلایر ارتودنسی

فیلترهای فعال