گیره رول پنبه

گیره رول پنبه محصولی کاربردی جهت نگه داشتن رول پنبه اطراف دندان بیمار است.

گیره رول پنبه

محصول مورد نظر شما یافت نشد، دوباره سعی نمایید

دوباره جستجو کنید