فیلتر توسط

موجود بودن

موجود بودن

آمالگام و آمالکپ

آمالگام ماده ی پرکننده ی دندان است که برای پر کردن حفره های ناشی از پوسیدگی دندان استفاده می شود.

فروشگاه 32 | آمالگام و آمالکپ

آمالگام و آمالکپ

فیلترهای فعال