فیلتر توسط

موجود بودن

موجود بودن

اکروپارس BF مایع جدا کننده اکریل

مایع جدا کننده آکریل (بیوفیلم) آکروپارس BF بر پایه ترکیبات آلژینات و با بهره گیری از مواد افزودنی مناسب، جهت تولید مایع جداکننده پروتز های آکریلیک از قالب های گچی طراحی شده است.

فروشگاه32 | مایع جداکننده اکریل

اکروپارس BF مایع جدا کننده اکریل

فیلترهای فعال