فیلتر توسط

موجود بودن

موجود بودن

اکریل خود پخت رو کش موقت سیباکرون C2

 سیباکرون آکریل خوب پخت جهت روکش موقت، با استفاده از کوپلیمرهای اتیل متاکریلیک برای ساخت کرون و بریج های موقت طراحی شده است.

فروشگاه32 | اکریل خودپخت سیباکرون

اکریل خود پخت رو کش موقت سیباکرون C2

فیلترهای فعال