باربروج

باربروج به علت داشتن بدنه ی خاردار، تمام مواد زائد موجود در کانال را خارج کرده و کانال ریشه دندان را تمیز می کند.

فروشگاه 32 | باربروج

باربروج

فیلترهای فعال