فیلتر توسط

موجود بودن

موجود بودن

زینک اکساید % 99.86

زینک اکساید با اوژنول ترکیب می شود و ترکیب حاصل خاصیت ضد درد دارد، به عنوان پانسمان و همچنین آستر در زیر مواد ترمیمی غیر کامپوزیتی استفاده می شود.

فروشگاه 32 | زینک اکساید

زینک اکساید % 99.86

فیلترهای فعال